Kostnader

Omkostninger

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 7.700,- pr kvm BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

Tinglysningsgebyr for skjøte: kr. 525,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument med attestasjonsgebyr: kr. 697,-

Kjøper må forskuttere 2 mnd. fellesutgifter ved overtakelse, slik at sameiet får nødvendig likviditetstilskudd. Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Eiendommens faste, løpende kostnader

Fellesutgifter

Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. Vedtektene. Fellesutgifter er stipulert til mellom kr. 14,- og 18,- pr kvm BRA pr. måned, hvor man har lagt til grunn bygningsforsikring, felles strøm, forretningsførsel, kostnader til ytre vedlikehold av fellesarealer etc. Endelig budsjett fastsettes på sameiemøtet.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter og bygger i utgangspunktet på sameiebrøken. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes med lik fordeling på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår.

I tillegg til nevnte fellesutgifter, vil seksjonseierne være ansvarlig for følgende:

Vanlige kommunale avgifter (vann/avløp og renovasjon) faktureres separat fra kommunen til den enkelte seksjonseier.
Kabel-tv/bredbånd

Når det gjelder fiber til tv/data og telefoni vil dette bli levert fra Get.
Ett tv- og data punkt er inkludert i installasjonen. Det koster kunden ingen ting i etablering eller installasjon – avtalen er 5 års binding til Get, hvor basispakken er ca. kr. 300,-/mnd.

Stipulert overtagelse for trinn 3:

Estimert overtagelse av boligen er første halvår 2018.

Stipulert overtagelse for trinn 2:

Planlagt overtakelse av boligen er estimert til andre halvår 2018. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selgers forbehold vdr. igangsetting

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:
At alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger, at tilstrekkelig forhåndssalg er oppnådd (7 enheter i trinn 2) og at selgers ledende organer beslutter igangsetting.

Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Dersom utbygging blir igangsatt, vil meldingen til kjøper også inneholde opplysninger om planlagt overtakelsesdato.

Selger står fritt til å fremskynde igangsettingen, selv om ikke tilstrekkelig forhåndssalg er oppnådd.

Dersom forbeholdene ikke er avklart innen utgangen av 3. kvartal 2017, eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen(e), har Selger rett til å kansellerer kontrakten. Kjøper skal i så tilfelle få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Stilt §12-garanti vil bli annulert og returnert garantisten. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.

Kontakt oss

pprivatmegleren

Marius André Østberg

Eiendomsmegler

+47 92 64 65 87
Marius.Andre.Ostberg@privatmegleren.no

Axer Eiendom AS

Utbygger

+47 22 03 81 00
post@axer.no